No weather information available
Top

Zimowy konkurs z HTC

Dzień dobry, Kochani 🙂

 

 Zapraszam Was do udziału w konkursie, mam nadzieję – przyjemnym i pożytecznym dla wspólnego uczenia się nowych rzeczy. Poniżej znajdziecie regulamin konkursu. Jego długość wygląda przerażająco,  a to za sprawą Ptaka RODO 🙂 Okazuje się, że robienie konkursów w dzisiejszych czasach nie jest kaszką z mleczkiem i umęczyliśmy się na tym srogo.

Jeśli cokolwiek byłoby dla Was niejasne, nie wiedzielibyście jak się za coś zabrać – zostawcie komentarz – będę starać się możliwie szybko wyjaśniać wątpliwości. Komunikacja dot. konkursu będzie o tyle właściwsza w komentarzach, że być może inni będą mieć te same zapytania co Wy.

Bardzo jestem ciekawa Waszych prac i nie mogę się doczekać naszego wspólnego poradnika na blogu!

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu
(dalej: „Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie

§ 1.
Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Brand Republic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kuratowskiego 2/49, 02-747 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sadu Rejonowego dla
m. st. Warszawa pod nr KRS 0000511604, numer REGON 015778446, numer NIP 1181746369 (dalej: „Organizator”).
2. Zleceniodawcą i fundatorem nagród w Konkursie jest: HTC Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146C, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000364335, o numerze NIP 5252489552, o numerze REGON 14257037400000, wysokość kapitału zakładowego: 234.350,00 zł (dalej: „Zleceniodawca”)
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.
Informacje o Przetwarzaniu Danych

 

1. Administratorem danych osobowych jest ATOMY PR Ewa Zachariasz ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego 5, 01-693 Warszawa , który gromadzi dane osobowe oraz je archiwizuje.
2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu dokonania wyboru zwycięzców Konkursu.
3. Odbiorcą danych osobowych jest ATOMY PR Ewa Zacharias z siedzibą przy ul. ks. Zygmunt Trószyńskiego 5, w Warszawie (01-693), zarejestrowana pod numerem REGON 364032624, NIP 5252362455 oraz Organizator Konkursu, któremu przekazane będą dane osobowe zwycięzców Konkursu przez Organizatora Konkursu celem przekazania zwycięzcom Konkursu nagród oraz opłacenia podatków od tych nagród. W tym celu Organizator Konkursu przetwarzać będzie dane zwycięzców.
4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie do zakończenia Konkursu, poza danymi zwycięzców Konkursu, którego dane przechowywane będą w celach informacyjnych o zwycięzcach Konkursu do czasu odwołania zgody.
5. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Informujemy, że mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w Konkursie, brak ich podania skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Konkursie.
8. Państwa dane będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu automatycznie przez system komputerowy. Przetwarzanie państwa danych opiera się na zasadach ogólnych pozyskiwania danych w systemie i nie będą przetwarzane po zakończeniu Konkursu. Wszystkie dane poza danymi Zwycięzców Konkursu zostaną usunięte z systemu.
9. Wysyłając zgłoszenie należy dołączyć podpisany skan – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych do Administratora danych osobowych ATOMY PR Ewa Zachariasz na maila: konkurshtc@atomypr.pl. …….

 

§ 3.
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.01.2019 r. o godzinie 16:00 i zakończy się w dniu 12.02.2019. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 12.02.2019 r. do godziny 23:59.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 19.02.2019 r.
4. Reklamacje należy składać do dnia 25.02.2019 r.
5. Rozpatrzenie reklamacji będzie miało miejsce do 28.02.2019 r.
6. Wysyłka nagród odbędzie się do dnia 28.02.2019 r.

 

§ 4.
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 

§ 5.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont
i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu
(w tym: Zleceniodawcy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami
w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi
w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające konto mailowe

§ 6.
Uprawnienia Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

§ 7.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika jest:
– przesłanie na adres mailowy konkurshtc@atomypr.pl zdjęcia o tematyce „ZIMA”. Przed i po obróbce, ze szczegółowym opisem (poradnikiem), krok po kroku, w jaki sposób wykonana została obróbka.
[dalej: „Praca (Konkursowa)”].
– wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęć na blogu Globstory oraz na Instastories
– przesłanie danych osobowych oraz podpisanego skanu z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez agencję (WZÓR do druku TUTAJ :))

2. Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę Prac Konkursowych.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
– związane z tematyką Konkursu, 

– co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
5. Dopuszczone do Konkursu Prace Konkursowe mogą zostać opublikowane w kanałach facebook, Instagram oraz na blogu Zleceniodawcy oraz wykorzystane w komunikacji promocyjnej Zleceniodawcy, na co Uczestnik wyraża zgodę.
6. Komisja dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i użyteczność dla innych i wyłoni 2 zwycięskie Prace, które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagroda”) oraz 3 wyróżnienia.
7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na blogu globstory.pl do 19.02.2019 r

 

§ 8.
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
– Miejsce 1 – telefon HTC U12+ o wartości 3249 zł
– Miejsce 2 – telefon HTC U12 life o wartości 1499 zł
– Wyróżnienie – 2 bluzy z logo o wartości 150 zł/każda
– Wyróżnienie – Tshirt z logo o wartości 100 zł

 

2. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
3.  Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody.
4. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 3 nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
6. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać wiadomość prywatną do Organizatora na adres poczty elektronicznej: oswiadczenia@brandrepublic.pl w przeciągu 5 dni od otrzymania wiadomości o wygranej zgodnie z §6 ust. 7 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez – Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda.
7. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
8. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej.
9. Nie jest możliwe:
– przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich
– wypłacenie równowartości Nagrody,
– rezygnacja z części Nagrody. (Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody),
10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
11. Zleceniodawcy przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem 12. Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

 

§ 9.
Odpowiedzialność Organizatora i Zleceniodawcy

 

Organizator oraz Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

§ 10.
Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowe, będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
2. Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie,
e) w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
f) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
g) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
4. Organizator może powierzyć korzystanie z Prac na wskazanych polach eksploatacji Zleceniodawcy.
5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
6. Zwycięzca na żądanie Organizatora zobowiązuje się do podpisania stosownego oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac w ciągu 7 dni od momentu otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w zakresie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
8. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§ 11.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ATOMY PR Ewa Zachariasz ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego 5, 01-693 Warszawa , NIP 5252362455, Regon 364032624 Oraz Organizator Brand Republic Sp. z o. o. Sp. K. któremu przekazywane są dane zwycięzców konkursu.
2. Administrator danych osobowych przekaże dane Organizatorowi w celu realizacji wysyłki nagród.
3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejsce pracy, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz. 2135, z późn. zm.).
5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 12.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacje należy składać do dnia 25.02.2019 r. (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres: magda@brandrepublic.pl z dopiskiem „ZIMOWY KONKURS z HTC – Reklamacja”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 28.02.2019 od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

 

§ 13.
Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie, oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail magda@brandrepublic.pl
4. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia

– wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należy:
– stan wyższej konieczności,
– zmiana przepisów prawa,
– stan wojenny.

5. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 4 pkt a-c Organizator opublikuje stosowną informację na Stronie internetowej Organizatora i powiadomi o tym Uczestników, ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Organizator wskazuje, że w przypadku dokonania zmian w Regulaminie nie będą one naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu oraz będą dokonywane wyłącznie na korzyść Uczestników.
7. W przypadku zmiany treści Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników, będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Komentarze

 • Michał
  29 stycznia 2019

  Czy „szczegółowy opis” ma jakiś limit znaków? 😉 Czy może ma być to tutorial wyczerpujący temat na przykładzie tego jednego zdjęcia? 🙂

 • Klaudia
  29 stycznia 2019

  Do kiedy jest ważny ten konkurs?

 • Magda
  29 stycznia 2019

  Czy dobrze rozumiem, że obróbka nie musi zostać wykonana na telefonie? Programy graficzne wchodzą w grę?

   • Janek
    15 lutego 2019

    Większość profesjonalnych programów oferuje też różnego rodzaju wersje edukacyjne i demonstracyjne. Te wersje często są w pełni wartościowe, oferują wszystkie funkcjonalności, jednie np. czas użytkowania jest ograniczony, do np. 30 dni.

 • Kamil
  29 stycznia 2019

  Pytanie: Czy może to być video poradnik? Czy w grę wchodzi tylko artykuł (zdjęcia + tekst).
  Myślę, że ludziom bardziej przypadły by do gustu filmy i byłyby o wiele bardziej pomocne.

 • Sandra
  30 stycznia 2019

  Czy osoby zamieszkujące poza terenem Polski nie mogą brać udziału w konkursie ? Jestem z UK i tez chciałabym spróbować swoich sił :/

  • Wiki
   3 lutego 2019

   Też bym chciała wiedzieć – jak to jest, Kaju? 🙁

 • Gerard
  31 stycznia 2019

  Droga Kaju 🙂 Czy zdjęcie musi być zrobione w zimowej tematyce?

  • Jacek
   1 lutego 2019

   2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   Widze w tym zdaniu furtke dla zamieszkalych poza granicami Polski 🙂

  • Kaja
   1 lutego 2019

   Gerard, owszem 🙂 Taki jest temat konkursu 🙂

 • Piotrek
  3 lutego 2019

  Fajna gra

 • Sandra
  5 lutego 2019

  Kaja!
  Mam pytanie: czy mogę wysyłać dwa zdjęcia w formie jednej pracy konkursowej? Mam na myśli to, że chciałabym poprowadzić wspólną narrację przy opisywaniu obróbki i nie wiem, czy taki zabieg przejdzie.

 • Adam
  12 lutego 2019

  Czy komisja będzie oceniać orinalność, pomysłowość, kreatywność zdjęcia, jego retuszu czy poradnika?

 • Piotr
  13 lutego 2019

  – przesłanie danych osobowych , Chodzi o imię i nazwisko czy dokładny adres??

Post a Reply to Kaja cancel reply

LUBISZ MÓJ BLOG?

Możesz objąć kanał Globstory patronatem.

Dzięki!

@globstory

Follow Me