No weather information available
Top

Konkurs świąteczny – Fraszka Brilliant U

Regulamin Konkursu „Fraszka Brilliant U

z dnia 02.12.2017 roku

 

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Fraszka Brilliant U” (dalej „Konkurs”) jest Brand Republic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuratowskiego 2/49, 02-747 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawa pod nr KRS 0000511604, numer REGON 015778446, numer NIP 1181746369 (dalej „Organizator”).

 

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest HTC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146C, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000364335, o numerze NIP 5252489552, o numerze REGON 14257037400000, wysokość kapitału zakładowego: 234.350,00 zł (dalej „HTC”).

 

 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”). Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2.2. Konkurs trwa od dnia 02.12.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.

2.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające adres zamieszkania na terenie Polski (dalej „Uczestnik”).

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, HTC oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

2.7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacją owych postanowień.

2.8. Uczestnicy z chwilą przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

2.9. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać́ oświadczeń́ i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nie otrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać́, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, jeżeli naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu.

2.11. Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.

 

 • 3

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

3.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia.
 2. Stratę̨ lub uszkodzenie treści przesłanych do Organizatora drogą elektroniczną.
 3. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników
 4. Szkody ani straty wynikające z wirusów, błędów komputerów i innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą.

3.2. Wszelkie roszczenia Uczestników z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z odpowiedzialności Organizatora.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany treści Regulaminu tego Konkursu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli okaże się to nieuniknione.

3.4. Organizator wskazuje, że w przypadku dokonania zmian w Regulaminie nie będą one naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu oraz będą dokonywane wyłącznie na korzyść Uczestników.

3.5. W przypadku zmiany treści Regulaminu Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

3.6. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@htcu.pl

 

 • 4

KOMISJA KONKURSOWA

 

4.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

 

4.2. W skład Komisji wchodzą osoby wybrane przez HTC.

 

 

 • 5

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

5.1. Zadanie konkursowe: „Napisz świąteczną fraszkę, tak aby pierwsze litery każdego zdania stworzyły hasło BrilliantU” (dalej: „Praca Konkursowa”).

5.2. Pracę Konkursową należy przesłać na adres e-mail: kontakt@htcu.pl do dnia 15 grudnia 2017 r.  do godz. 23:59.

5.3. Na ocenę pracy składają się następujące kryteria konkursowe:

 1. a) kreatywność i ciekawa forma wypowiedzi,
 2. b) oryginalna treść,
 3. c) poprawność językowa,
 4. d) subiektywna ocena członka Komisji.

5.4. Komisja w oparciu o kryteria konkursowe wybierze najlepsze Prace Konkursowe, a jego autor otrzyma Nagrodę.

5.5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 r.

5.6. Niniejszy Regulamin oraz imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.globstory.pl

5.7. Wysyłka nagród odbędzie się do dnia 31.12.2017 r.

 

 • 6

NAGRODY

 

6.1. Nagrodą w konkursie jest smartfon HTC U11 Life (dalej „Nagroda Główna”).

 

6.2. Nagrodami za II, III i IV miejsce jest czapka projektu Maćka Sieradzkiego („Nagroda za II, III i IV miejsce).

 

6.3. Do wartości Nagrody Głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody.

 

6.4. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 3 nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6.5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

6.6. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać wiadomość prywatną do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@htcu.pl w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej informacje niezbędne w celu wydania Nagrody, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda.

 

6.7. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

6.8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, rezygnacja z części Nagrody (rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody), wymiana nagrody na nagrodę innego rodzaju.

6.9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

6.10. Na każde gospodarstwo domowe może przypaść́ tylko jedna nagroda w trakcie całego Konkursu.

6.11. Organizator nie odpowiada za działanie poczty polskiej lub firm kurierskich doręczających nagrody zwycięzcom. W szczególności Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie nagrody przez przewoźnika. wymiana nagrody na nagrodę innego rodzaju. niniejszego Regulaminu.

w szczególności regulacje chroniące prywawa w

 • 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

7.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi  zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłoszonej Pracy Konkursowej.

 

7.2. Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będącego utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

7.3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej stanowiącej utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie,
 5. w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 6. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 7. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

 

7.4. Organizator może powierzyć korzystanie z Pracy Konkursowej na wskazanych polach eksploatacji HTC.

 

7.5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzona Praca Konkursowa zostanie wykorzystana oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora lub HTC.

 

7.6. W razie konieczności Zwycięzca na żądanie Organizatora zobowiązuje się, że podpisze stosowne oświadczenie lub umowę potwierdzającą przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

 

7.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w zakresie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Pracy Konkursowej, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

 

7.8. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7.9. Organizator jest uprawniony do korzystania z Pracy Konkursowej w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika jako autora.

7.10. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy, której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

 

 • 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

 

8.2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem: „Fraszka Brilliant U” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@htcu.pl

 

8.3. Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego etapu Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

 

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po terminie, o którym mowa w pkt. 8.3. lub na inny adres niż wskazany w pkt. 8.2. powyżej nie będą rozpatrywane, co nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

8.5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

 

 • 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

9.2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz. 2135, z późn. zm.).

 

9.3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

 

 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych.

10.3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

 

Komentarze

 • Paweł
  5 grudnia 2017

  Napisałem fraszkę, niestety nie łapie się na konkurs, mimo to, podziele się nią:

  Święta, świeta
  Ku*wa mać!

 • Maria Bielska
  14 grudnia 2017

  Czytam i nie mogę dojrzeć odpowiedzi czy jedna osoba moze wyslac wwięcej niz jedną fraszkę ?

 • Marcin
  5 stycznia 2018

  Są jakieś wyniki tego konkursu?

 • Maciej
  12 lutego 2019

  Świetne filmiki dużo dobrej energi Dziękuję!

zostaw komentarz

LUBISZ MÓJ BLOG?

Możesz objąć kanał Globstory patronatem.

Dzięki!

@globstory

Follow Me